+
80
-

js如何向数组指定位置添加元素?

今天项目中遇到问题,需要向数组指定位置添加一个元素,请问js如何向数组指定位置添加元素?

网友回复

+
1
-

<script>
//在数组指定位置插入
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.splice(2, 0, "Lemon", "Kiwi");
//输出结果
//Banana, Orange, Lemon, Kiwi, Apple, Mango
</script>

我知道答案,我要回答