+
81
-

python如何获取计算机摄像头视频流信息?

python如何获取计算机摄像头视频流信息?

网友回复

+
0
-

可以使用opencv库来调用,具体代码如下

import cv2
import numpy
 
cap = cv2.VideoCapture(1)  #调整参数实现读取视频或调用...

点击查看剩余70%

我知道答案,我要回答